Tjänster

I en tid av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är det av största vikt att vår samhällsutveckling inte gör alltför stora avtryck i vår natur och dess ekosystem, samtidigt som den behövs i den gröna omställningen. Vårt fokus behöver ligga på att jobba med naturen – inte mot den. Det är därför för mig ett privilegium att få bidra till ökad kunskap om de naturområden som är aktuella för exploatering, bland annat genom olika sorters inventeringar.

Jag bistår med förstärkning inom konsulttjänster rörande olika sorters trädinventeringar, fältinventering av specifika arter, NVI/Naturvärdesinventering, rapportskrivning mm.

Apollofjäril, Stockholms skärgård.